Jak przebiega postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Krok po kroku opisuję całą procedurę.

Wniosek

Postępowanie wszczynane jest na wniosek, który może zostać złożony przez:

  • skazanego,
  • obrońcę skazanego,
  • prokuratora,
  • sądowego kuratora zawodowego lub
  • dyrektora zakładu karnego.

Wniosek składa się na piśmie do sądu penitencjarnego. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowym. Miejscowo właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany.

Wniosek musi zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu należy wskazać wszystkie okoliczności, od których zależy udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Warunki te opisałem w artykule: Dozór elektroniczny – jakie warunki trzeba spełnić?

Do wniosku należy dołączyć pisemne zgody pełnoletnich osób zamieszkujących wspólnie ze skazanym.

Sprawdzenie warunków technicznych

Gdy wniosek wpłynie do sądu, jedną z pierwszych czynności dokonywanych przez są jest ustalenie, czy nie istnieją przeszkody techniczne, które uniemożliwiałyby uwzględnienie wniosku. Dlatego też sąd żąda nadesłania stosownych informacji od podmiotu dozorującego, który informacje te przesyła po sprawdzeniu warunków w miejscu, w którym miałaby być wykonywana kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Gdyby okazało się, że udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego stoją na przeszkodzie warunki techniczne, sędzia penitencjarny pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Posiedzenie sądu

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego dotyczy skazanego, który odbywa już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, posiedzenie sądu penitencjarnego odbywa się w tym zakładzie, w którym skazany przebywa. W przypadku skazanego pozostającego na wolności – posiedzenie odbywa się w sądzie okręgowym.

Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę.

W posiedzeniu sądu, którego przedmiotem jest udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, obowiązkowo bierze udział prokurator.

Rozstrzygnięcie sądu

Sąd rozstrzyga sprawę o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wydając postanowienie. Postanowienie powinno zostać wydane w terminie 30 dni od wpływu wniosku do sądu.

Na postanowienie sądu penitencjarnego o odmowie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie. Składa się do sądu wyższej instancji, za pośrednictwem sądu, który odmówił udzielenia zgody na dozór elektroniczny.

Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, złożony w tej samej sprawie przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia zezwolenia, pozostawia się bez rozpoznania.

Postępowanie w razie udzielenia zezwolenia na dozór

Jeżeli sąd udzieli skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, w postanowieniu rozstrzygającym sprawę:

  • określa miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania nałożonych obowiązków oraz rodzaj podlegających zainstalowaniu środków technicznych;
  • wyznacza termin i określa sposób zgłoszenia przez skazanego podmiotowi dozorującemu gotowości do zainstalowania rejestratora stacjonarnego lub przenośnego lub nadajnika.

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Adwokat Bartosz Pręda

Adwokat Głogów

Od lat z zaangażowaniem pomagam rozwiązywać problemy prawne moich klientów.

Prowadzę przede wszystkim sprawy klientów indywidualnych – głównie sprawy karne, rodzinne, cywilne i spadkowe.

Dbam o bezpieczeństwo prawne moich klientów.

Doradzam moim klientom, prowadzę sprawy sądowe, reprezentuję moich klientów przed sądami, organami ścigania i innymi instytucjami.

Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokacka Głogów

Wraz z adwokat Moniką Mil-Jankowską prowadzę w Głogowie kancelarię adwokacką: Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska.

Siedziba kancelarii mieści się w Głogowie, w centrum Starego Miasta, przy ul. Szewskiej 7.

Adwokat Głogów

Kontakt

Możesz się ze mną skontaktować mailowo lub za pośrednictwem sekretariatu kancelarii.

Sekretariat kancelarii jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Tagi: adwokat Głogów · kancelaria adwokacka Głogów · sprawy karne Głogów · sprawy rodzinne Głogów · sprawy cywilne Głogów · sprawy spadkowe Głogów · podział majątku adwokat Głogów · rozwód adwokat Głogów · odszkodowania Głogów

Podobne publikacje: