Koszty procesu w przypadku cofnięcia pozwu

Zasadą jest, że koszty pro­cesu ponosi ta strona, która prze­grywa proces.

W przy­padku cof­nię­cia pozwu pozwany może żądać, by powód zwró­cił mu koszty pro­cesu, chyba że wcześniej sąd pra­wo­moc­nie orzek­nie o obo­wiązku uisz­cze­nia kosz­tów przez pozwa­nego. Skoro bowiem powód cofa pozew, to tak jakby przyznawał, że jest on niezasadny. Innymi słowy – cofnięcie pozwu traktowane jest jako przegranie sprawy.

Moż­liwa jest jednak sytuacja, w której – mimo cof­nię­cia pozwu – to pozwany pono­sił koszty pro­cesu. Stanie się tak wów­czas, gdy pozew zostaje cof­nięty, ponieważ już po wytoczeniu powództwa pozwany dobrowolnie spełnił świadczenie na rzecz powoda. Istotne jest wówczas, by powód wyka­zał, że przed wsz­czę­ciem pro­cesu wzy­wał pozwa­nego do dobro­wol­nego speł­nie­nia świad­cze­nia, wyzna­cza­jąc w tym celu sto­sowny ter­min, a pozwany – mimo to świad­cze­nia nie speł­nił, zmu­sza­jąc tym samym powoda do poszu­ki­wa­nia ochrony praw­nej na dro­dze sądo­wej. Innymi słowy – należy wyka­zać, że to pozwany zawi­nił spór.

Przed­sta­wiony wyżej pogląd znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Przykładowo, w posta­no­wie­niu z 15 stycz­nia 2003 r. (I ACz 6/03) Sąd Ape­la­cyjny w Kato­wi­cach wska­zał, iż:

W odnie­sie­niu do odpo­wie­dzial­no­ści z tytułu kosz­tów pro­cesu, cof­nię­cie pozwu trak­to­wane jest jako prze­gra­nie sprawy, chyba że wywo­łane było zaspo­ko­je­niem rosz­cze­nia powoda w toku procesu.

Podob­nie uznał Sąd Ape­la­cyjny w Bia­łym­stoku, w posta­no­wie­niu z 30 listo­pada 1995 r. (I ACz 366/95), wska­zu­jąc, że:

Jeżeli pozwany pomimo wcze­śniej­szych wezwań go do speł­nie­nia świad­cze­nia, speł­nia je dopiero po wyto­cze­niu powódz­twa, to z reguły uznać należy, że dał on w ten spo­sób powód do wyto­cze­nia sprawy i zgod­nie z odpo­wied­nio sto­so­waną zasadą słusz­no­ści z art. 101 KPC powinien ponieść jej koszty także w przy­padku umo­rze­nia postę­po­wa­nia na sku­tek cof­nię­cia pozwu. W takim przy­padku prze­pis art. 203 par. 2 KPC nie będzie miał zastosowania.

Jeżeli jed­nak cof­nię­cie pozwu nastę­puje z innej przy­czyny, niż zaspo­ko­je­nie rosz­cze­nia powoda w toku pro­cesu, w szcze­gól­no­ści z tego powodu, że powód nie­roz­trop­nie wyto­czył powódz­two – wów­czas pozwany może żądać zwrotu kosz­tów pro­cesu. Jeżeli pozew cofany jest poza roz­prawą – prze­wod­ni­czący wyzna­czoną roz­prawę odwo­łuje i o cof­nię­ciu pozwu zawia­da­mia pozwa­nego, który może w ter­mi­nie dwu­ty­go­dnio­wym zło­żyć sądowi wnio­sek o przy­zna­nie kosztów.

Banknoty

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *